Mit ellenőriz a munkaügyi felügyelő?

pp-3

Mire jogosult a munkaügyi felügyelő? Mit ellenőriz a felügyelő?

Biztosan Ön is gondolkodott már, hogy a munkaügyi felügyelők mit vizsgálhatnak meg akkor, amikor a cégét vizsgálják? Vajon mit ellenőrizhet  a munkaügyi felügyelő? Miért büntethetik meg a munkaügyi felügyelet emberei az Ön cégét? Milyen jogszabálysértés vonhatja maga után munkaügyi bírság kiszabását?

 1. Megállapítani, hogy nem színlelt-e a szerződés. A felügyelő jogosult a hatósági ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a foglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti, illetve a munkavállalónak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony, valamint a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére. A foglalkoztatónak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem foglalkoztatási jogviszony alapján, vagy ellenérték nélkül történt. (1. §. (5))
 2. Megvizsgálni, hogy írásba foglalták-e a munkaszerződést. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések megtartását a munkaügyi felügyelő ellenőrzi.
 3. A munkaügyi felügyelő vizsgálja a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség teljesítését.
 4. A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok megtartását a munkaügyi felügyelet ellenőrzi.
 5. A munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések megtartása szintén a munkaügyi ellenőrzés tárgya.
 6. A jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzését is elvégezheti a munkaügyi felügyelő a munkaügyi ellenőrzés során.
 7. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartása is gyakran képezi munkaügyi ellenőrzés tárgyát. Nagyon gyakran tesznek a munkavállalók panaszt azért, mert  a munkaviszony megszűnésekor nem kapják meg a kilépő papírjaikat.
 8. A külföldi állampolgárok (harmadik országbeli állampolgárok) magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartását is a munkaügyi felügyelők ellenőrzik.
 9. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartása a munkaügyi vizsgálat tárgya.
 10. A teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok megtartását is a munkaügyi felügyelet ellenőrei vizsgálják munkaügyi ellenőrzés keretében.
 11. A harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok megtartása is munkaügyi ellenőrzés tárgya.
 12. A munkáltató legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e. A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni. Ennek megtörténtét a felügyelet ellenőrzi.

KAPCSOLAT